The Campbells - Fonn


Product Type:
CD
Catalogue Reference:
WCMCD045
Price:
£13.99

Music samples

Description

(May 2012) 13 tracks: Ceud Soraidh, Ceud Slainte * Seat Nan Gillean: Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh / Calum Taillear / Na Tri Aonghais * Cha Tig Mor Mo Bhean Dhachaigh * Mugarradh Is Grulainn: Thoir Gille Leat / Tha Fear Am Beinn An T-Slochdain Duibh / Cha Teid Mise Mhugarradh / 'S Ann A' Dol A Ghrulainn * Cnoc Nan Craobh * Seat Nan Nighean: Tha Bainne Chruidh Aig Morag Bheag / Mhorag An Dean Thu Tighinn / Cairistion Nigh'n Eoghainn / Ged Thigeadh Fear Le Buaile Chruidh * Airigh Luachrach Uige * Seat Alasdair: Bean An Droch Nadair / Dh'Fhalbhainn Sgiobalta / A' Mhisg A Chuir An Nollaig Oirnn / Seonaid NicGumaraid / Chuirinn Air A' Phiob E / Fonn Air A' Ghille Dhonn * Fhir a' Chinn Duibh * Sios Dhan An Abhainn * M' Agh Donn: Ged Dh'Fhanadh Crodh Chaich A-Muigh * Seat na Spreidhe: Till An Crodh / Mo Ghealachasach / Brochan Tioraidh / Seann Sithonn / Cha Tig An Latha / An Leannan A Bh' Agam An Uiridh * Uamh An Oir.

An album of songs and mouth music from the Campbell family of singers from Greepe in the Isle of Skye.

Caimbeulaich a Ghnioba, as the family are known in Gaelic, are renowned pipers and singers - a veritable dynasty in the Gaelic world. No less than seven Campbells have won the prestigious Mod Gold Medal.

They grew up in a village where music was a constant companion, emulating the world surrounding them - the sea, the land, work, dancing, love and the village itself. Mary Ann comments: “Music and singing was part of my family life from day one. Mum and Uncle Murdo grew up with music very much as a part of the community and a way of life – you went to visit someone, you had a song; young went to work on the croft, you had a song.”

Kenna Campbell, Seumus Campbell, Maggie MacDonald, Wilma Kennedy (vocals), Mary Ann Kennedy (vocals, clarsach, piano). Guests: Alasdair Fraser (fiddle), Natalie Haas ('cello), Lorne MacDougall (low whistle), James Lindsay (double bass), Finlay Wells (guitar).

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed