Scottish Tradition Series Vol 13 - Calum and Annie Johnston (Songs, Stories and Piping From Barra)


Product Type:
CD
Catalogue Reference:
CDTRAX9013D
Price:
£15.95

Music samples

Description

DOUBLE CD

(April 2010) 34 tracks

CD1 (45 mins): Na Faighinn Gille ri Cheannach * Faigh a-nuas Dhuinn am Botul * Mo Cheud Iomagain Gach ni Chluinn Mi * Gradh Geal mo Chridh * Chaidh Moill air mo Leirsinn * Calum Beag o Thir a' Mhurain * Ruidhleadh Cailleach, Sheatadh Cailleach * Faca Sibh Mairi Nighean Alasdair? * Chaidh an Dileag ud 'nam Cheann * Mo Run a' Mhaighdeann * Clo Nan Gillean * 'S Mithich Dhuinn Eirigh mo Nighean Donn * Latha Dhomh 's mi 'm Beinn a' Cheathaich * Di-Sathuirne Ghabh mi Mulad * Nighean Baillidh a Loch Bhraon * March, Strathspey & Reel.

CD2 (45 mins): Failte Dhruim Fionn * Fhir a' Chinn Duibh * Is Fhada Tha Mi an Cul Beinn Eadarra * Pilliu pillililileoghain * Cha Till Mi Tuilleadh (pipe tune) * Port na h-Eala Air an Traigh * 'S Olc an Obair do Theachdairean Cadal * Luran * Sealgair a' Choilich Bhuidhe * Sgeulachd a' Choire * He o ho a Raghnaill Ud Thall * Oran do'n Mhusg * Fhir nan Gormshuilean Meallach * Tha thu Suarach Umam an Diugh * Nach Coma Leat, 'ille Dhuibh, Tarruinn an t-Sreang * Oran do'n Eideadh Ghaidhealach * Latha Chuil-Iodair * Oran a' Bhotuil.

Calum and Annie Johnston were born on the Island of Barra. As this album amply demonstrates, both were fine singers - by which is meant not so much that they possessed voices which would have been at home on the concert stage, as that they performed their songs with great sympathy, with subtlety and with respect for the Gaelic context in which both they and the songs had their origins.

Calum was also a piper - he died suddenly, while piping the coffin of Sir Compton MacKenzie to the grave in 1973.

From the archives of The School Of Scottish Studies and now on CD.

The accompanying CD booklet contains the full Gaelic lyrics (with English translations), spoken track transcriptions, photographs and notes.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed