100 Oran le Rob Donn MacAoidh - 100 Songs of Rob Donn MacKay


Product Type:
Sheet Music
Catalogue Reference:
RDM100
Price:
£21.00
European Union customers please note

Your country's local sales tax charges may apply to orders containing CDs or DVDs, and charges due would be collected separately at the point of delivery of the package to you. No VAT charges would be applied to orders containing only sheet music & books or calendars & cards.
No customs duty charge is applied at the point of delivery to orders under €150.

Description

BOOK

(November 2018)

This is a songbook for both singers and scholars, intended to serve as a resource for anyone interested in eighteenth-century Gaelic song.

The composer of these songs (words and often music) was Rob Donn MacAoidh (Robert MacKay), an oral poet and songmaker who lived from 1714 to 1778 in northwest Sutherland.

This new edition of his songs edited by Ellen L Baird - the first since 1899 - contains all 100 of his poems for which tunes could be identified. With music in staff notation (melody only), complete Gaelic Texts, and complete English translations, footnotes on sources, and suggestions for further reading.

Its publication coincides with the opening of the Rob Donn Trail, a community heritage project in MacKay Country.

He was a prolific bard who left over 220 poems and songs, published in Gaelic in the nineteenth century but most never previously translated into English or published in full with their musical settings.

Wiro bound for easy opening. A super resource.

Index Of Titles:
A' Bhana-Mhaighstir Chruaidh * A' Bhanais An Aisir * A' Charaid Bheag * A' Chuirt An Tunga * A Naoghais, Bi Treun * Alasdair Cormaig Is Rob Donn * Am Banntrach Is An t-Seann Mhaighdean * Am Boc Glas * Am Bruadar * Am Buachaille 's Am Figheadair * Am Fear Faoin * Am Fleasgach Is A' Bhanntrach * An Coigreach Aig An Dannsa * An Geigean * An Leannan Neo-sheasmhach * Banais Richard * Bean Innse-mheiridh * Briogais Mhic Ruaraidh * Briogaiseag * Coirneal MacAoidh Is Curstaidh Brodaidh * Comhairle Do Fhleasgach Og * Cu Dhomhnaill Friseil * Cumha Do Mhaighstir Morchadh * Cumha Do Uisdean MacAoidh * Curstaidh Brodaidh Do Choirneal MacAoidh * Da Mhnaoi Fhein * Do Anna Moireasdan * Do Bhan-mhorair MhicAoidh * Do Charaid Og * Do Dhaibhidh * Do Dhoctair Moireasdan * Do Dhomhnall * Do Dhuine Araidh * Do Iain MacAoidh Mac Dhomhnaill * Do Iain MacLeoid * Do Iain Mac Naoghais 'ic Uilleim * Do Iain Thapaidh * Do Iseabail * Do Mhaighdinn Oig * Do Mhaighstir-Sgoile A Lean Nighean Og don Tobar * Do Mhairi NicAoidh * Nighean Fear Bhiogais * Do Nigheanan A' Bhaird * Do Phrionnsa Tearlach * Do Shalaidh Grannd * Do Sheumas MacCullach * Don A’ Gheigean * Dròbhair Da Leannan * Faolan * Freagradh Do Iain Thapaidh * Gleann Gallaidh * Iain Donn Is Caitriona Nighean Phail * Iain Mac Ailein * Illeachan * Imrich Ann Am Polla * Iorram Do Rùpard * Mac Uilleim Bhain * Mairi Agus Iseabail * Mairi Og Is A Leannan * Mairiread Is A Leannan * Marbhrann air Màidsear Mac’Ill’Eathainn * Marbhrann do Chloinn Fhir Taigh Ruspainn * Marbhrann Do Choinneach Sutharlain * Fear Chealldail * Marbhrann Do Dhòmhnall * Morair MacAoidh * Marbhrann do Iain Rothach Is Dòmhnall MacAoidh * Marbhrann Do Mhaighstir Morchadh * Marbhrann Don Iarla Chatach * Marbhrann Eoghainn * Marbhrann Fir Alldanaidh An Asainnt * Marbhrann Iain Gre, Roghaird * Marbhrann Uisdein MhicAoidh * Mac An Taoiteir * Moladh Is Di-moladh Churstaidh NicLeoid * Moladh Shalaidh Grannd * Na Casagan Dubha * Na Greusaichean Beaga * Na Tri Seonaid * Niall MacAoidh Is A Sgioba * Nighean Da Leannan * Nigheanag A' Chota Bhuidhe * Oran A' Gheamhraidh * Oran Air Bas Eich * Oran An Ainm Iain Mhic Eachainn * Oran Do Bhean Bainnse * Oran Do dh'Uachdaranan Na Duthcha * Oran Do Fhear Sgailceach * Oran Gaoil * Oran Le Seann Mhaighdinn * Oran Nan Suiridheach * Pìobaireachd Bean Aoidh * Pìobaireachd Iseabail NicAoidh * Rob An Sealgair * 'S Trom Leam An Airigh * Tha Mi Nam Chadal 's na Duisgear Mi * Tobar Ruadh Ruspainn * Tochradh A' Ghamhna Chiar * Turas Dhaibhidh do dh'Arcaibh * Turas do Steornabhagh * Uilleam MacAoidh Is Ealasaid Ruadh.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed